సింహగిరిపై నేటి కార్యక్రమాలు

News

వేకువజాము 4 గంటలకు- సుప్రభాత సేవ ప్రభాత ఆరాధన

ఉదయం ఐదు గంటలకు- తీర్థ గోష్టి బాల భోగం నివేదన

ఉదయం 6 :30 నిమిషాలకు భక్తులు సర్వదర్శనం

ఉదయం 9:30 అర్జిత నిత్యకల్యాణం* ఉదయం 11 :30 నిమిషాలకు రాజభోగం మహానివేదన

మధ్యాహ్నం 11 :30 నిమిషాల నుండి 12 :30 నిమిషాల వరకు దర్శనాలు లభించవు

మధ్యాహ్నం 2:30 నిమిషాలకు పవళింపుసేవ, 2:30 నిమిషాల నుంచి3:30 నిమిషాల వరకు దర్శనాలు లభించవు

సాయంత్రం ఐదు గంటలకు అర్జిత సహస్రనామార్చన

రాత్రి ఏడు గంటలకు రాత్రి ఆరాధన భక్తులకు దర్శనాలు లభించవు.

రాత్రి 8 గంటల 30 నిమిషాల నుండి 9 గంటల వరకు దర్శనాలు లభిస్తాయి .

రాత్రి 9 గంటలకు పవళింపుసేవ కవాట బంధనము.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *