చేయూతనిద్దాం ఆదుకుందాం

ప్రతి మనిషి కష్టపడేది కడుపు నిపుకోవటనికె కానీ ఆ అదృష్టం అందరికి ఉండదు ఆరోగ్యము సహకరిచక కష్టపడలేక , తిండి పేటేవాళ్ళు లేక , తినడానికి డబ్బులు లేక , ఉండేవాళ్ళు మన దేశంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఆకలి అర్ధం చేసుకొని ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ల ఆకలి బాధను అర్ధం చేసుకొని రోడ్డు పక్కన నివస్తునవాలకి సహాయం చేస్తారు అన్ని కోరుకుంటున్నాము…….

Continue Reading